CSP Inicijative - Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama

USAID, BTD - logo

Okvir

Projekat „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” bavi se pitanjem neadekvatne podrške deci i njihovim porodicama tokom krize COVID-19, kako u smislu podrške kroz programe finansijske pomoći, tako i kroz usluge socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici. Ovaj problem je bio veoma izražen tokom pandemije COVID-19. Kao rezultat toga, u jednom broju jedinica lokalne samouprave desilo se da usluge socijalne zaštite uopšte nisu bile dostupne građanima, dok istovremeno njihovo finansiranje nije prestalo. Usled toga su porodice i njihova deca ostavljeni da se sami nose sa izazovima tokom COVID-19 krize.

Organizacijama civilnog društva (OCD) i jedinicama lokalne samouprave (LS) potrebna je podrška, posebno tokom kriznih situacija, kako bi mogle efikasnije da rešavaju probleme i unaprede kvalitet dostupnih prava i usluga. Projekat nastoji da sakupi relevantne dokaze o ovom pitanju, izgradi kapacitete OCD i JLS i promoviše rešenja i dobre prakse koje bi se mogle koristiti u sličnim vanrednim situacijama.

Ciljevi

  1. Borba protiv socijalne isključenosti i diskriminacije i promovisanje socijalne pravde, kao i zaštita prava deteta prema članu 3 Ugovora EU, sa fokusom na porodice sa decom.
  2. Podizanje svesti o značaju ljudskih prava, sa fokusom na porodice sa decom, tokom COVID-19 krize, kao i u sličnim vanrednim situacijama.

Aktivnosti

Kroz projektne aktivnosti, projekat će unaprediti zaštitu socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava porodica sa decom (deca koja žive u siromaštvu, deca sa smetnjama u razvoju i deca romske nacionalnosti) pogođenih ekonomskim i socijalnim posledicama pandemije COVID-19.

Ciljne grupe su:

  1. OCD koje se bave pitanjima porodica sa decom, koje će kroz projekat unaprediti svoja znanja o problemima porodica sa decom tokom COVID-19 krize i ojačati veštine javnog zastupanja;
  2. Donosioci odluka na lokalnom nivou koji će kroz projekat unaprediti kompetencije i kapacitete za pružanje odgovarajuće podrške porodicama sa decom koja za tim imaju potrebu.

Projekat se sprovodi kroz nekoliko aktivnosti:

  • Sprovođenje istraživanja o položaju porodica sa decom tokom COVID-19 krize;
  • Prikupljanje primera dobrih praksi i izazova u vezi sa pristupom pravima i uslugama porodica sa decom tokom COVID-19 krize;
  • Razmena iskustava i praksi sa predstavnicima OCD;
  • Trening za trenere za relevantne OCD o pristupu pravima i uslugama porodica sa decom u sličnim vanrednim situacijama;
  • Regionalna prezentacija (u 2 okruga u Srbiji).

Dokumenta

Vesti

-------

Projekat se finansira od strane Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy - BTD) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Preuzmite više informacija o projektu „Podrška porodicama sa decom u kriznim situacijama” na srpskom i engleskom jeziku.