Vesti
9.01.2017.
Krajem 2015. i početkom 2016. godine Centar za socijalnu politiku je sproveo sveobuhvatno istraživanje "Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava" u svih 145 jedinica lokalne samouprave. Istraživanje pokazuje da pomak u sferi razvoja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u poslednje tri godine u Srbiji nije ostvaren. ...
Pročitaj
Predlozi za ostvarivanje preporuka Komiteta za prava deteta iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji
28.11.2019.
Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji objavila je dokument „Preporuke Komiteta za prava deteta: Na pola puta — šta je do sada urađeno i šta nam predstoji: predlozi Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji", kojim se daje pregled ostvarivanja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih…
Pročitaj
Počelo sprovođenje istraživanja o izazovima uključivanja korisnika novčane socijalne pomoći u formalno tržište rada
13.11.2019.
Centar za socijalnu politiku je započeo sprovođenje istraživanja o mogućnostima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći. Rezultati istraživanja će pružiti doprinos dugoročnom unapređivanju strateškog i zakonskog okvira kada su u pitanju politike smanjenja siromaštva i aktivacije. Istraživanje…
Pročitaj
Projekat JOBS: U Čajetini i Užicu održan je prvi modul obuke „Od ideje do svog posla“
21.10.2019.
U okviru projekta „Poslovi, mogućnosti, preduzeća, podrška – POSLOVI“ održan je prvi modul obuke usmeren ka podsticanju žena, učesnica u projektu, za pokretanje sopstvenog posla ili unapređenje započetih planova. U okviru održane obuke radilo se na savladavanju veština samoprocene poslovnih ideja i poslovnog planiranja,…
Pročitaj
Projekat JOBS: U Čajetini i Užicu održan je prvi modul obuke „Od ideje do svog posla“
Iz Medija
Matković o penzionom sistemu: Problemi zbog nezaposlenosti, sive ekonomije...
11.06.2019.
N1, 11.6.2019. - "Mi u regionu imamo slične probleme koji nisu toliko vezani za starenje, koliko su vezani za činjenicu da nam je stopa zaposlenosti niska kada se poredimo sa EU i to sa prosekom EU. Kada uzmemo u obzir i sivu ekonomiju i izbegavanje plaćanja doprinosa, postoji problem da se penzioni sistem iznese", smatra…
Pročitaj
Za socijalne penzije u Srbiji tri opcije
3.10.2018.
DANAS, 1.10.2018. - Gordana Matković, profesorka FEFA i programska direktorka Centra za socijalnu politiku u autorskom tekstu za Danas o važnosti uvođenja socijalnih penzija: Zaštita starih od siromaštva i održanje životnog standarda nakon povlačenja sa tržišta rada su važni ciljevi savremenih sistema socijalne zaštite...
Pročitaj
BLAGOSTANJE, izazovi politike socijalnih davanja
19.06.2018.
TV MREŽA, 18.6.2018. - Nedavno je u Beogradu održana regionalna konferencija pod nazivom „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu”. Šta su izazovi za zemlje Zapadnog Balkana u oblasti socijalnih politika, koji su zajednički problemi u regionu i kako ih prevazići?
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.