Vesti
9.01.2017.
Krajem 2015. i početkom 2016. godine Centar za socijalnu politiku je sproveo sveobuhvatno istraživanje "Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava" u svih 145 jedinica lokalne samouprave. Istraživanje pokazuje da pomak u sferi razvoja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u poslednje tri godine u Srbiji nije ostvaren. ...
Pročitaj
TV MREŽA: Blagostanje - izazovi politike socijalnih davanja
19.06.2018.
Nedavno je u Beogradu održana regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu”. Šta su izazovi za zemlje Zapadnog Balkana u oblasti socijalnih politika, koji su zajednički problemi u regionu i kako ih prevazići?
Pročitaj
Regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“
5.06.2018.
U Beogradu se od 6. do 8. juna 2018. godine održava regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“. Trodnevni skup će obuhvatiti 4 panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa posvećenih specifičnim aspektima pitanja države blagostanja...
Pročitaj
Svetska banka objavila izveštaj
15.05.2018.
Međugeneracijska mobilnost je umanjena poslednjih godina u mnogim delovima sveta. Sudbina velikog broja ljudi širom sveta i dalje zavisi od društvenog statusa njihovih roditelja, a ne od potencijala pojedinca...
Pročitaj
Svetska banka objavila izveštaj
Iz Medija
BLAGOSTANJE, izazovi politike socijalnih davanja
19.06.2018.
TV Mreža, 18.6.2018. - Nedavno je u Beogradu održana regionalna konferencija pod nazivom „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu”. Šta su izazovi za zemlje Zapadnog Balkana u oblasti socijalnih politika, koji su zajednički problemi u regionu i kako ih prevazići?
Pročitaj
LIBEK ZONA ep.4 - Siromaštvo
4.05.2018.
Libek, 1.5.2018. - U najnovijoj epizodi obrazovnog video serijala LIBEK ZONA, Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku razmatra osnovne probleme u vezi sa siromaštvom...
Pročitaj
Kvalitetno zdravstvo i obrazovanje za sve
27.01.2018.
N1, 25.1.2018. - Za smanjenje nejednakosti najvažnije je da kvalitetno zdravstvo i obrazovanje budu dostupni za sve građane i u vezi sa tim nema pregovora. Pre zahteva za povećanjem poreza i dodatnom redistribucijom ovo društvo treba da se pozabavi unapređivanjem efikasnosti sistema za koje se već izdvajaju značajna javna…
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.