Vesti
2.06.2023.
EXIT je evropska istraživačka inicijativa usmerena na ispitivanje pojavnih vidova, osnovnih uzroka i implikacija socioekonomskih nejednakosti unutar i između područja koja se često nazivaju „zaboravljenim“. Projekat – koji uključuje sedam univerziteta i četiri organizacije civilnog društva iz osam zemalja – ponudiće načine za rešavanje ovakvih teritorijalnih nejednakosti putem rigoroznog akciono-i ...
Pročitaj
Predstavljeni nalazi studije „Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji 2021. godine”
4.03.2024.
Nalazi studije „Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine” predstavljeni su u Beogradu, 29. februara 2024, nakon čega je održan okrugli sto „Unapređivanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”...
Pročitaj
Anketa o teritorijalnoj nejednakosti
7.11.2023.
Centar za socijalnu politiku vas poziva da popunite anketu o teritorijalnoj nejednakosti. Anketa treba da nam pomogne da unapredimo razumevanje o politikama i strategijama za smanjenje teritorijalne nejednakosti u Srbiji, da bolje razumemo razloge zbog kojih su određene politike i strategije izabrane, kao i da razmotrimo…
Pročitaj
Odabrani mladi istraživači za učešće u drugom ciklusu programa Pokret Polet
6.11.2023.
Odabrano je 15 mladih istraživača koji će tokom 9 meseci proći kroz obuke, kako bi što bolje usvojili metodologiju i analiziranje javnih politika, plaćenu praksu i učestvovaće u zagovaračkim aktivnostima organizacija civilnog sektora. Glavni rezultat njihovog stažiranja biće analize javnih politika u čijoj će izradi mladi…
Pročitaj
Odabrani mladi istraživači za učešće u drugom ciklusu programa Pokret Polet
Iz Medija
Pola miliona ljudi sastavlja kraj s krajem, ulagati u obrazovanje
22.02.2023.
N1, 21.2.2023. - Žarko Šunderić ističe problem nepostojanje socijalne politike i na koji način osmišljavamo mere koje su usmerene na siromašne. „Trošimo veliku količinu sredstava za nešto što nam ne daje rezultat“, pojašnjava Šunderić i dodaje da je kvalitetno obrazovanje jedan od najboljih načina da se izvučemo iz „kruga…
Pročitaj
Za svakog penzionera rade skoro dva radnika koji su u dilemi oko budućnosti
19.01.2023.
EURONEWS, 18.1.2023. - Gordana Matković kaže da su ekonomska kretanja barem isto toliko važna koliko demografska, ako ne i važnija kada je u pitanju održivost penzijskog sistema. "Treba imati u vidu da održivost može da ide na račun adekvatnosti. Kao i sa demokratijom, ovo je najmanje loš sistem obezbeđenja za starost u…
Pročitaj
Šta kad nemate pravo na penziju: Može li u Srbiji da zaživi socijalna penzija?
5.12.2022.
N1/DANAS, 5.12.2022. - Tek u 27. godini života prihodi od rada u Srbiji nam postaju veći od potrošnje, dok nam već sa navršenih 58 godina potrošnja premašuje prihode od rada, pokazuje jedno istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. To, prema rečima Gordane Matković, znači da imamo svega 31 godinu da obezbedimo i izdržavamo…
Pročitaj
PUBLIKACIJE
Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste. Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege.
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda...
Vrednosti
Unapređenje politika

Cilj našeg rada je unapređenje ključnih propisa i strategija koje utiču na stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja.

Podrška najugroženijima

Fokus javnih politika treba da bude unapređivanje kvaliteta života najugroženijih: dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena, izbeglica i raseljenih lica, i dr.

Odluke zasnovane na činjenicama

CSP se zalaže da se odluke o politikama zasnivaju na nezavisnim istraživanjima o ključnim društvenim problemima.

Koristiti iskustva sa lokala

Sprovođenje politika najčešće zavise od kapaciteta na lokalnom nivou. Zbog toga se zalažemo da se perspektiva lokalnih samouprava uključe u razvoj politika i trajno grade kapaciteti na lokalu.

Kvalitet

Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika.

Nulta tolerancija na SEZ

Centar za socijalnu politiku (CSP) se čvrsto zalaže za politiku NULTE TOLERANCIJE prema seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju (SEZ), sa posebnim fokusom na decu. Ova politika je rezultat dugogodišnjeg rada CSP sa partnerima kao i saradnje sa UNICEF-om. Politika nulte tolerancije je definisana kroz CSP pravilnik o zaštiti od seksualne eksploatacije i zlostavljanja uključujući i zaštitu od nasilja nad decom. Uz pravilnik su definisane uloge, odgovornosti i standardi ponašanja, a naimenovan je i tim za istragu navoda o SEZ. Privatnost podataka osobe koja izvrši prijavu se u potpunosti obezbeđuje, a navodi o SEZ se mogu prijaviti na office@csp.org.rs.