CSP Inicijative - Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad (POW-Bridge)

O projektu

POW-Bridge logo

Osnovni ciljevi projekta POW-Bridge jesu proučavanje potencijalnih jazova između procedura (pravnog osnova) i praksi (iskustava) u pogledu pravila koja rukovode upućivanjem radnika na privremeni rad, utvrđivanje izazova, kao i razvoj i razmena delotvornih rešenja za kompanije koje se bave upućivanjem i agencije kojima je poverena primena zakonodavstva u oblasti upućivanja. Prema tome, poseban fokus jeste na mogućim izazovima proisteklim iz interakcije između revidirane Direktive o upućivanju radnika usvojene 2018. godine i ostalog EU i nacionalnog zakonodavstva.

Osnovne aktivnosti su:

 • Transnacionalna saradnja (unapređenje prekogranične saradnje između zainteresovanih strana i promovisanje uključivanja poslodavaca u donošenje politika zasnovanih na podacima)
 • Uporedna istraživanja (analiza i poređenje situacije u različitim zemljama)
 • Širenje informacija (dostavljanje rezultata istraživanja donosiocima politika, agencijama za primenu propisa, poslodavcima i drugim zainteresovanim stranama)

Prema tome, projekat POW-Bridge podržava inkluzivan, participatoran i transparentan proces primene Direktive o upućivanju radnika iz 2018. godine.

Transnacionalna dimenzija

Projekat POW-Bridge pokriva osam zemalja širom Evrope (Austrija, Slovenija, Italija, Slovačka, Mađarska, Poljska, Srbija i Severna Makedonija). Ove zemlje uključuju i zemlje pošiljaoce i zemlje primaoce, kao i zemlje članice EU i zemlje kandidate. Projekat sprovodi sedam partnera na projektu i više pridruženih organizacija iz navedenih zemalja.

Partneri i pozvani predstavnici javnih organa i socijalnih partnera učestvovaće u Laboratorijama za zajedničko učenje radi diskusije o izazovima u sprovođenju zakonodavstva u oblasti upućivanja radnika i razvoja preporuka za politike. Na završnoj konferenciji u Veneciji 2021. godine okupiće se svi partneri koji učestvuju na projektu, kao i eksterni eksperti za politike, radi diskusije i distribucije nalaza projekta.

Najvažniji rezultati

 • Dve Laboratorije za zajedničko učenje kao podrška za razmenu znanja između zemalja pošiljalaca i primalaca
 • Tri elektronska biltena sa informacijama o aktivnostima na projektu
 • Osam nacionalnih izveštaja u kojima se ispituje nacionalno zakonodavstvo kojim su kompanije za upućivanje radnika regulisane u oblasti socijalne zaštite, zdravstvenog osiguranja, privremenog rada preko agencija, i zakona o privrednim društvima
 • Jedan uporedni radni dokument
 • Osam izveštaja o politikama sa ciljem tumačenja znanja i nalaza donosiocima politika, socijalnim partnerima i široj javnosti
 • Osam video podkasta koji prikazuju korake koje kompanije za upućivanje radnika moraju da isprate prilikom primene nacionalnog i EU zakonodavstva
 • Završna međunarodna konferencija

Partneri na projektu

Vodeći partneri: Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanja (Austrija)

Ca’Foscari Univerzitet u Veneciji (Italija)

Centar za društvene nauke i psihologiju, Slovačka akademija nauka (Slovačka)

Centar za migraciona istraživanja, Univerzitet u Varšavi (Poljska)

Udruženje za istraživanja, komunikacije i razvoj “Public” (Severna Makedonija)

Centar za socijalnu politiku (Srbija)

Univerzitet u Primorskoj (Slovenija)

Pridružene organizacije

 • Kammer für Arbeiter und Angestellte, Wien (Komora za rad) – Austrija
 • Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia E Affini Cgil (sindikat) – Italija
 • Federazione Italiana Lavoratori Dei Trasporti Cgil (sindikat) – Italija
 • Ispettorato Interregionale Del Lavoro Di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto (inspekcija rada) – Italija
 • Odborový zväz KOVO (Sindikat metaloprerađivača) – Slovačka
 • Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (Ujedinjeni sindikati Republike Slovačke) – Slovakia
 • Republiková únia zamestnávateľov (Nacionalni savez poslodavaca) – Slovačka
 • Slovenská obchodná a priemyselná komor (Privredna komora Slovačke) – Slovačka
 • Národný inšpektorát práce (Nacionalna inspekcija rada) – Slovačka
 • Sociálna poisťovňa (Agencija za socijalno osiguranje) – Slovačka
 • Ministarstvo za rad i socijalnu politiku – Severna Makedonija
 • Sindikat građevinarstva, industrije i planiranja Republike Makedonije – Severna Makedonija
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Srbija
 • Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije - Srbija
 • Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" – Srbija
 • Ujedinjeni sindikati Slovenije Pergam – Slovenija
 • Savez slobodnih sindikata Slovenije (Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije) – Slovenija
 • Privredna komora Slovenije - Slovenija

Kontakt

Koordinator projekta: Sonila Danaj (Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanja), danaj@euro.centre.org

Lokalni koordinatori:

Fabio Peroko (Ca’Foscari Univerzitet u Veneciji), fabio.perocco@unive.it

Lucia Mýtna Kureková (Centar za društvene nauke i psihologiju, Slovačka akademija nauka), lucia.mytna-kurekova@savba.sk

Justina Salamonska (Centar za migraciona istraživanja, Univerzitet u Varšavi), jj.salamonska@uw.edu.pl

Klimentina Ilijevski (Udruženje za istraživanja, komunikacije i razvoj “Public”), klimentina@public.org.mk

Žarko Šunderić (Centar za socijalnu politiku), zarko.sunderic@csp.org.rs

Elizabeta Zirnstein (Univerzitet u Primorskoj), elizabeta.zirnstein@fm-kp.si

Dokumenta

Vesti

-------

Funded by European Union

Projekat se finansira u okviru programa EaSI Progress.

Trajanje projekta: 2020-2021