Vesti - Objavljena uporedna studija o zakonodavstvu i praksama u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad u osam evropskih zemalja
16.11.2021.

POW-Bridge

U ovom dokumentu se istražuje kako je EU Direktiva o upućivanju radnika povezana sa drugim EU i nacionalnim propisima i propisima o radnom pravu, zakonu o migracijama, socijalnom osiguranju, zdravstvenom osiguranju, privremenom radu preko agencija i zakonu o kompanijama i kako ova pitanja utiču na potencijalne nejednakosti, nelojalnu konkurenciju i eksploataciju upućenih radnika.

Uporedna studija identifikuje jaz između nacionalne politike i prakse implementacije u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad u inostranstvo. Pripremljena je na osnovu uvida stečenih tokom 92 intervjua sa poslodavcima, državnim organima, socijalnim partnerima i nevladinim organizacijama.

Studija obuhvata propise i prakse iz šest država članica EU (Austrija, Mađarska, Italija, Poljska, Slovačka, Slovenija) i dve zemlje kandidata (Srbija i Severna Makedonija). Nalazi studije ukazuju na to da iako je regulativa o upućivanju radnika osmišljena na nivou EU, shvatanja o tome šta pravila znače i kako su ugrađena u nacionalne pravne okvire variraju.

Uporednu studiju o jazu između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad možete preuzeti ovde.

Uporedna studija je pripremljena u okviru projekta Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad (POW-Bridge). Osnovni ciljevi projekta su proučavanje raskoraka između procedura (pravnog osnova) i praksi (iskustava) u pogledu pravila koja rukovode upućivanjem radnika na privremeni rad, kao i razvoj i razmena delotvornih rešenja za kompanije koje se bave upućivanjem i agencije kojima je poverena primena zakonodavstva u oblasti upućivanja. Prema tome, poseban fokus jeste na mogućim izazovima proisteklim iz interakcije između revidirane Direktive o upućivanju radnika usvojene 2018. godine i ostalog EU i nacionalnog zakonodavstva.

Projekat se sprovodi u 8 zemalja širom Evrope (Austrija, Slovenija, Italija, Slovačka, Mađarska, Poljska, Srbija i Severna Makedonija). Projektom rukovodi Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanja iz Beča, dok aktivnostima u Srbiji rukovodi Centar za socijalnu politiku. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa EaSI.