Vesti - VIDEO: Praktični vodič za poslodavce iz Republike Srbije koji upućuju radnike na rad u inostranstvo
19.10.2021.

Šta je upućivanje radnika na rad u inostranstvo, a šta nije? Koje su obaveze poslodavca pre upućivanja radnika na rad u inostranstvo? Šta sve poslodavci moraju da obezbede za radnike tokom trajanja upućivanja na rad u inostranstvo?

Video „Praktični vodič za poslodavce iz Republike Srbije koji upućuju radnike na rad u inostranstvo“ daje pregled o upućivanju radnika na rad u inostranstvo i namenjen je poslodavcima iz Srbije. Video je pripremio Centar za socijalnu politiku u okviru projekta „Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad“ (POW-BRIDGE).

 

Praktični vodič za poslodavce iz Republike Srbije koji upućuju radnike na rad u inostranstvo - transkript

Ovaj video sadrži informacije za poslodavce koji upućuju radnike iz Srbije na rad u inostranstvo

Šta je upućivanje radnika na rad u inostranstvo?

 • Slanje radnika iz Srbije u državu članicu EU na osnovu ugovora zaključenog između preduzeća koje upućuje radnika i preduzeća u EU kome se pružaju usluge (Upućivanje radnika je regulisano evropskom Direktivom o upućivanju radnika na rad u inostranstvo, broj 96/71/EK).
 • Upućivanje je privremenog karaktera, tj. odnosi se na pružanje usluga u inostranstvu u ograničenom trajanju (do 12 meseci).
 • Usluge pruža poslodavac sa sedištem u Srbiji preko svojih radnika koje upućuje na rad u drugu državu.
 • Doprinosi za socijalno osiguranje tih radnika se plaćaju u Srbiji.

 

Šta nije upućivanje radnika na rad u inostranstvo?

 • Emigracija, čak i ako je kratkoročna.
 • Radno angažovanje u inostranstvu uz posredovanje agencije za zapošljavanje, pri čemu je rad plaćen radniku direktno od strane poslodavca za koga radi u inostranstvu (bez obzira na to da li je u pitanju rad u sivoj ekonomiji ili formalno zaposlenje).
 • Službeni put u inostranstvo u trajanju do 30 dana u kontinuitetu (ili 90 dana u kalendarskoj godini). 

 

Koje su obaveze poslodavca pre upućivanja radnika na rad u inostranstvo?

 • Treba imati u vidu da poslodavac može da uputi radnika na rad u inostranstvo samo ako taj radnik radi kod istog poslodavca najmanje 3 meseca.
 • Kako bi radnika pripremio za upućivanje na rad u inostranstvo, poslodavac je dužan da ga pre upućivanja informiše o uslovima zaposlenja u državi u koju ga upućuje. U tu svrhu, poslodavac je u obavezi da sa radnikom zaključi pisani ugovor, koji obavezno sadrži sledeće elemente:
  • državu, mesto rada i period na koji se radnik upućuje;
  • naziv i opis poslova koje će radnik obavljati u inostranstvu;
  • iznos osnovne zarade i valutu u kojoj će zarada biti isplaćivana, kao i druga novčana i nenovčana davanja koja su povezana sa boravkom u inostranstvu;
  • radno vreme, odmore i godišnji odmor.
 • Poslodavac je dužan da organizuje i plaća lekarske preglede potrebne za dobijanje potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite.
 • Poslodavac je dužan da pribavi radnu dozvolu za radnika i da upućivanje na rad u inostranstvo prijavi CROSO-u (Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja), koji zatim menja osnov osiguranja iz šifre 101 – za ugovor o radu na neodređeno vreme, u šifru 109 – za upućivanje na rad u inostranstvo. 

 

Koje su obaveze poslodavca tokom trajanja upućivanja radnika na rad u inostranstvo?

Kada upućuju radnike na rad u državu članicu EU, poslodavci su obavezni da im obezbede prava po osnovu rada jednaka pravima koja su propisana u državi u koju ih upućuju. To znači da su poslodavci obavezni da radnicima obezbede:

 • Zaradu koja ne može da bude niža od garantovane minimalne zarade u državi u koju su upućeni. Kada revidirana Direktiva EU iz 2018. godine bude usvojena u Srbiji, radnicima upućenim na rad u inostranstvo bi trebalo da bude garantovana zarada jednaka zaradi domaćih radnika u državi u koju su upućeni. Dodatno, postoji mogućnost i da država članica EU u koju se radnik upućuje na rad VEĆ primenjuje obavezu jednake novčane zarade.
 • Bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa propisima Srbije ili propisima države u koju su upućeni, ako je to povoljnije za radnike.
 • Smeštaj, ishranu i prevoz za dolazak i odlazak sa rada u skladu sa standardima države u koju su upućeni.

Osim toga, poslodavci plaćaju doprinose za socijalno osiguranje u Srbiji, čime obezbeđuju socijalno osiguranje u skladu sa propisima Srbije i bilateralnim sporazumima u pogledu zdravstvene zaštite u državi u koju upućuju radnike. 

 

Koje institucije su nadležne za upućivanje radnika na rad u inostranstvo?

Ministarstvo za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja  

Poreska uprava

Inspektorat za rad  

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Zavod za socijalno osiguranje

Ujedinjeni granski sindikati NEZAVISNOST  

Savez samostalnih sindikata Srbije  

Unija poslodavaca Srbije

 

Više informacija o upućivanju radnika na rad u inostranstvo:

Working in another EU country - Posted workers

Posting of Workers in the Construction Industry

VIDEO: Vodič za detaširane radnike 

Vodič za upućene radnike (.pdf)

 

Preuzmite ovaj transkript u .docx formatu.

***

Video-snimak „Praktični vodič za poslodavce iz Republike Srbije koji upućuju radnike na rad u inostranstvo“ je pripremljen u okviru projekta „Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad (POW-BRIDGE)", koji finansijski podržava Program Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije „EaSI" (2014-2020). Informacije sadržane u ovom video-snimku ne odražavaju nužno zvanične stavove Evropske komisije. Više informacija o projektu je dostupno na stranici: www.euro.centre.org.