Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu - Regionalna konferencija

Regionalna konferencija Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu predstavlja okosnicu inicijative koju je pokrenula grupa nezavisnih istraživačkih organizacija i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana u cilju ostvarivanja zajedničkog uticaja u oblastima od značaja za državu blagostanja u regionu.

Budući da su pred državama Zapadnog Balkana brojne prepreke i izazovi koji zahtevaju jasno usmeren društveni odgovor, ideja regionalne inicijative je da stvori prostor za dugotrajnije promišljanje i ciljano delovanje kroz godišnje regionalno okupljanje najistaknutijih istraživača/-ica i lidera/-ki u društvu. Kao deo regionalnog participativnog procesa, godišnja konferencija daće smernice kako da istraživači/-ice u društvenim naukama podrže kreatore/-ke politika u stvaranju održive socijalne politike usmerene na potrebe ugroženih grupa. Ovako zamišljena, regionalna konferencija predstavlja značajan mehanizam i kanal za delovanje, sa vizijom da postane najrelevantniji događaj posvećen pitanjima države blagostanja u ovom delu sveta.

Pod neformalnim nazivom Socijalni Davos Zapadnog Balkana, prvi regionalni skup o budućnosti države blagostanja u maju 2018. godine u Beogradu okupiće više od 150 učesnica i učesnika iz istraživačke zajednice, uticajnih državnih struktura i zagovaračkih grupa iz zemalja EU i Zapadnog Balkana. Cilj je da se među njima uspostavi širi i trajniji dijalog kako bi se:

  1. Uticalo na ključne izazove sa kojima se suočava država blagostanja na Zapadnom Balkanu danas;
  2. Procenio ostvareni napredak u modernizaciji socijalne zaštite (uključujući penzije), socijalnog uključivanja (uključujući aktivne programe tržišta rada), zdravstva i dugoročne nege i sistema obrazovanja (uključujući rani razvoj);
  3. Skicirali potencijalni pravci budućih reformi država blagostanja na Zapadnom Balkanu, uključujući mogućnost regionalne razmene i međusobnog učenja u kontekstu evropskih integracija;
  4. Promovisala uloga naučnog istraživanja u procesu kreiranja politika zasnovanih na dokazima/podacima na Zapadnom Balkanu, kroz stvaranje okvira za popunjavanje praznina u znanju.

Tokom dvodnevne konferencije smenjivaće se panel sesije i paralelne radionice koje će tematski biti fokusirane na izazove i opcije za države blagostanja na Zapadnom Balkanu. Debate o izazovima će primarno biti usmerene na problem nedovoljnog nivoa razvoja za sveobuhvatnu državu blagostanja, izvore nepoverenja građana i građanki u javni sistem, nepovoljnu demografsku situaciju koja generiše pritisak na socijalne rashode, izražene socijalne probleme, neefikasnost i neefektivnost vlade i javnog sektora, inicijatore i nosioce reformi, itd. Panelisti i panelistkinje razmatraće strateška opredeljenja i opcije za prevazilaženje ovih prepreka i izazova, što će biti iskorišćeno za dalje delovanje regionalne inicijative i uticaj na kreiranje politika u zemljama Zapadnog Balkana.

Više informacija na futureofthewelfarestate.org