Publikacije
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić, Lazar Muždalo
IZDAVAČI:  UNOPS
GODINA:  2024
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine - Kratki prikaz
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić, Lazar Muždalo
IZDAVAČI:  UNOPS
GODINA:  2024
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine - Baze podataka
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić, Lazar Muždalo
IZDAVAČI:  UNOPS
GODINA:  2024
Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2022
PODRŽANO OD:  BTD, USAID
Lokalizacija evropskih integracija - Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2020
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Milica Stranjaković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2020
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  EU
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: izazovi i opcije
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  PERFORM
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori socijalne zaštite i socijalne sigurnosti
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori dugotrajne nege
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Penzijski indikatori (engleski jezik)
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori iz oblasti socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života
AUTORI:  Žarko Šunderić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Milica Stranjaković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  SDC
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
AUTORI:  Marija Todorović, Danijela Toljaga-Nikolić, Maja Jandrić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  EU/ SDC/ Vlada Republike Srbije
Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Sanja Miloradović, dr Milica Pejović Milovančević
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  ADA i SDC
Analiza interresornih komisija i dodatne podrške u 10 opština i gradova
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2015
Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije
AUTORI:  Žarko Šunderić
IZDAVAČI:  Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
GODINA:  2015
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, FEFA, SIPRU
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SDC
Novčana davanja za decu i porodice sa decom u srbiji – analiza i preporuke
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović, Dr Katarina Stanić
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  UNICEF
Merenje i pojam siromašva – teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SIPRU
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava
AUTORI:  Centar za liberalno-demokratske studije
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  SIPRU i UNICEF
Vodič za organizacije civilnog društva – standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  EU (EK)
Program dečijih dodataka u Srbiji: analiza i predlozi za unapređenje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dragica Vlaović Vasiljević, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF
Dugotrajna nega starih u Srbiji – stanje, politike i dileme
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2012
Izdaci za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou
AUTORI:  Marko Paunović
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU
Analiza indeksacije opšteg boda i beneficiranog radnog staža
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  PARIP
Efekti dosadašnjih i nove promene u penzijskom sistemu
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
Socijalna pomoć i aktivacija u Srbiji: U potrazi za inkluzivnim rešenjima
AUTORI:  Marina Petrović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  MDGF (Zajednički program ILO, UNDP, UNICEF)
Priručnik za komunikaciju sa građanima na temu socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  NMFA
Penzijski sistem u Srbiji – dizajn, karakteristike i preporuke
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  USAID
Nove promene penzijskog zakona
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Penzije i socijalna zaštita siromašnih
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Najčešće zablude o penzijskom sistemu u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
Uticaj krize na tržište rada i životni standard u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Boško Mijatović, Marina Petrović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  SIPRU/DFID i Svetska banka
Model javnog zastupanja za uspostavljanje usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici
AUTORI:  Milica Stranjaković, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  UNDP
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Strateško upravljanje integralnom socijalnom zaštitom u lokalnoj zajednici
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  NMFA
Penzijski sistem u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec, Nenad Rakić, Rosa Chiappe, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  USAID
GODINA:  2009
Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  UNICEF
Izazovi uvođenja sistema obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec,
 Dr Boško Mijatović, Dr Boško Živković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID
Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Milica Stranjaković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID/ISC
Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2009
Uloga penzijskog sistema u održanju nivoa prihoda u starosti – merenje i međunarodna poređenja
AUTORI:  Dr Katarina Stanić
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
Tranzicioni trošak uvođenja obaveznih privatnih penzijskih fondova
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2008
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Koliki je stvarno deficit penzionog sistema u Srbiji?
AUTORI:  Dr Katarina Stanić, Jurij Bajec
IZDAVAČI:  FREN, Beograd
GODINA:  2005
Reforma penzijsko-invalidskog sistema
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2005
Izveštaj o humanom razvoju - Jugoslavija 1997.
AUTORI:  Dr Gordana Matković, dr Jurij Bajec, dr Danijel Cvjetičanin, dr Mirosinka Dinkić, dr Života Đorđević, dr Boško Mijatović, dr Goran Pitić, mr Vladimir Ristić, mr Borka Vujnović, mr Gorana Krstić, mr Aleksandra Pošarac
IZDAVAČI:  Ekonomski institut, Beograd
GODINA:  1997
PODRŽANO OD:  UNDP