CSP Inicijative - Mladi osluškuju: Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava

YoW - Mladi osluškuju

Okvir

Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku, sprovodi projekat „Mladi osluškuju: Osnaživanje učeničkih parlamenata za promociju i zalaganje za ljudska prava" čiji je cilj osnaživanje učeničkih parlamenata iz 16 srednjih škola širom Srbije za zalaganje, promociju i zaštitu ljudskih prava i demokratije, uključujući zagovaranje za socijalnu inkluziju kroz obrazovanje.

Ovaj cilj biće postignut kroz sveobuhvatnu podršku školama i učeničkim parlamentima, koji će biti izabrani putem otvorenog poziva. Pored škola i učeničkih parlamenata, u projekat će biti uključeni i relevantni akteri sa nivoa lokalne zajednice – predstavnici lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Učenički parlamenti odabrani su kao prvi instrument učešća mladih u demokratskim procesima sa kojim se oni susreću tokom školovanja, kao i zbog činjenice da su već prepoznati u pravnom okviru kao relevantno telo koje predstavlja učenike, na nivou škole. Učesnici će dobiti priliku da ojačaju svoje kapacitete u domenu zaštite ljudskih prava i na taj način doprinesu opštoj dobrobiti i socijalnoj koheziji u sredinama u kojima je položaj mladih dodatno otežan materijalnom situacijom i izraženom diskriminacijom po bilo kom osnovu.

Aktivnosti

U glavne projektne aktivnosti, koje su u skladu sa različitim međunarodnim konvencijama i koje podržavaju implementaciju nacionalnog regulatornog i strateškog okvira, spadaju:

  • Izrada i sprovođenje programa obuke za članove učeničkih parlamenata, zaposlene u školi i relevatne aktere iz lokalnih zajednica;
  • Pružanje mentorske i finansijske podrške učeničkim parlamentima u sprovođenju izabranih aktivnosti;
  • Planiranje i sprovođenje akcija od strane učeničkih parlamenata čiji je cilj zaštita ljudskih prava i borba protiv diskriminacije;
  • Pružanje podrške u promociji i diseminaciji rezultata učeničkih akcija;
  • Pružanje podrške učeničkim parlamentima u srovođenju aktivnosti javnog zagovaranja u lokalnim zajednicama;
  • Stvaranje mreže učeničkih parlamenata u cilju širenja dobrih praksi i podsticanja na omladinski aktivizam.

Na osnovu rezultata i efekata projektnih aktivnosti, projektni tim će razviti materijale koji će biti dostupni svim učeničkim parlamentima, kao i preporuke za povećanje participacije mladih kroz jačanje učeničkih parlamenata, zasnovanih na naučenim lekcijama.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije.

Dokumenta

Vesti

#EUzaTEBE #MladiOsluškuju