CSP Inicijative - Program javnog zagovaranja u zajednici POKRET POLET

Pokret Polet

Okvir

Program podrške javnom zagovaranju Pokret Polet nastao je kao odgovor na slabosti sistema socijalne zaštite, prepoznajući potrebu za snažnim uključivanjem građana u procese kreiranja politika, sa pristupom zagovaranju zasnovanom na dokazima. Ovim programom želimo da, uz pomoć organizacija civilnog društva, mladih istaživača i celokupne zajednice, razvijemo nove linije usluga socijalne zaštite, stvorimo vezu između socijalne pomoći i zapošljavanja za najugroženije i podržimo inovativne pristupe samozapošljavanju.

Cilj

Ovaj trogodišnji program ima za cilj da unapredi i podrži proces reformi javnih politika u procesu priključivanja Republike Srbije Evropskoj uniji, tako što će pružiti finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju.

Aktivnosti

Tokom tri godine, Trag fondacija će podržati ukupno 35 organizacija kroz 43 projekta javnog zagovaranja, što znači da će uspešni zagovarači moći dugoročnije da utiču na nacionalne i lokalne javne politike kroz najviše tri podržana projekta. Svake godine, u okviru programa Pokret Polet, biće objavljivan poziv Zagovarači promena, na koji će moći da se prijave organizacije iz cele Srbije koje imaju ideju da kreiraju promene u oblasti javnih politika, i to na tri ključne teme:

  1. unapređenje kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite radi poboljšanja položaja osetljivih grupa,
  2. unapređenje radnih prava i podsticaja zapošljavanju osetljivih grupa ili
  3. osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga.

Pored toga, kao odgovor na visoku stopu nezaposlenosti mladih (26,6%) u Srbiji, program će mladim istraživačima, studentima, diplomcima i postdiplomcima društvenih nauka, starosti do 30 godina, pružiti priliku da steknu praktično iskustvo na radnom mestu. Pokret Polet nudi sveobuhvatan pristup njihovom stažiranju, uključujući razne obuke, mentorsku podršku za pisanje dokumenta javne politike i saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva. Kroz tri godine sprovođenja programa, ukupno 45 mladih istraživača imaće priliku da u multidisciplinarnim timovima i uz mentorsku pordršku Centra za socijalnu politiku, nauči nove metode analize javnih politika i komunikacije i stekne osnovna znanja o društveno-ekonomskim temama.

Sve aktivnosti na programu biće promovisane kroz nacionalnu kampanju Pokret Polet, koja ima za cilj povećanje vidljivosti lokalnih socio-konomskih izazova, kao i predložene izmene politika na lokalnom i nacionalnom nivou.

Osim intenzivnih kampanja na tradicionalnim, ali i novim medijima, uspešnoj realizaciji nacionalne kampanje doprineće i outreach konferencije, događaj Dani umrežavanja, kao i završna outreach konferencija.

Pored toga, Nacionalna nagrada za zagovaranje biće dodeljena organizacijama civilnog društva, mrežama ili neformalnim grupama ljudi koje su pokazale izuzetan uspeh u zagovaranju za izmenu lokalnim i nacionalnih politika.

Dokumenta

Vesti

-------

Trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici Pokret Polet sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku (CSP) i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.