CSP Inicijative - Nova partnerstva i mogućnosti za inovativne i održive pristupe socijalnoj integraciji ugroženih grupa na tržištu rada (NoVA)

NoVA

Okvir

Projekat Nova partnerstva i mogućnosti za inovativne i održive pristupe socijalnoj integraciji ugroženih grupa na tržištu rada (NoVA) ima za cilj uspostavljanje efektivnih partnerstava između nacionalnih i lokalnih institucija i sprovođenje integrisanih usluga kako bi se odgovorilo na potrebe ranjivih grupa stanovništva korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć. Projekat treba da testira različite mere podrške korisnicima NSP radi pripreme plana razvoja međuinstitucionalnih modela i pratećih mera podrške i usluga za aktivno uključivanje ugroženih pojedinca na tržište rada.

Cilj

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju položaja ugroženih grupa u Srbiji, njihovoj većoj zapošljivosti i uključenosti u društvo.

Specifičan cilj projekta je smanjenje prepreka pristupu socijalnim uslugama i pristupu tržištu rada najranjivijim kategorijama stanovništva u Srbiji, kroz integrativne pristupe i nova partnerstva različitih aktera. Ovo će biti postignuto testiranjem inovativnih pristupa i prikupljanjem čvrstih podataka/dokaza, kroz podršku korisnicima novčane socijalne pomoći u Republici Srbiji u cilju smanjenja prepreka socijalnoj integraciji i integraciji na tržište rada, kao i novim partnerstvima između vlasti/kreatora politike, nevladinih organizacija i preduzeća. Kroz pristup uslugama koje će im omogućiti da se integrišu na tržište rada, projekat će omogućiti onima u najugroženijim situacijama da steknu dovoljna sredstva i adekvatan prihod za dostojanstven život, čime će se ispuniti zahtevi Evropskog stuba socijalnih prava (14. stub).

Očekivani rezultati

  • Identifikovane i testirane efikasne mere podrške za nezaposlena lica iz osetljivih grupa, na osnovu prikupljanja podataka i razmene dobre prakse sa kolegama iz EaSI zemalja
  • Poboljšan pristup najugroženijih grupa tržištu rada, primenom specifičnog aktivacionog miksa i pružanjem specifičnih mera individualizovane podrške
  • Povećana aktivacija i zapošljavanje najugroženijih grupa
  • Razvijena strategija za replikaciju modela i proširenje, uključujući razvijene predloge za unapređenje politike
  • Poboljšano korišćenje postojećih mera javne podrške u oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite, kao i mera za unapređenje međusektorske saradnje na lokalnom nivou.
  • Uspostavljeni novi mehanizmi za integrativni pristup za podršku ranjivim grupama na nacionalnom i lokalnom nivou
  • Poboljšana koordinacija između aktera u socijalnoj zaštiti, zapošljavanju i drugim relevantnim oblastima.

Partneri na projektu

Dokumenta

Vesti

-------

Funded by European Union

Projekat Nova partnerstva i mogućnosti za inovativne i održive pristupe socijalnoj integraciji ugroženih grupa na tržištu rada (NoVA) sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije (MRZBSP), zajedno sa projektnim partnerima iz Srbije i Slovenije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Trajanje projekta: 2021-2024