CSP Inicijative - Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou

CSP je u saradnji sa 4 organizacije civilnog društva i uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo pripremio Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou. Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija se odnosi na ključne reforme države blagostanja koje se sprovode na lokalnom nivou. Model se fokusira na dva ključna instrumenta:

  • Pregledu mera u oblasti socijalne zaštite predviđenih relevantnim strateškim i akcionim dokumentima obuhvaćenih procesom evropskih integracija koje se sprovode na lokalnom nivou
  • Pregledu indikatora po ugledu na Evropski sistem integrisanih statističkih podataka o socijalnoj zaštiti (ESSPROS), koji omogućava praćenje i izveštavanje o relevantnim evropskim politikama u oblasti države blagostanja na lokalnom nivou.

Za lokalne samouprave proces pristupnog pregovaranja će biti najvidljiviji kroz narastajuće obaveze u primeni standarda i pravnih tekovina EU kroz lokalne politike. Imajući u vidu da se oko 70% zakonodavstva EU sprovodi na lokalnom nivou od presudnog je značaja da se opštine i gradovi što aktivnije uključe u tekući proces pregovora o pristupanju Srbije EU.

Razvoj odgovarajućeg strateškog okvira na lokalnom nivou je prvi korak ka preuzimanju i sprovođenju pravnih tekovina EU. Pored toga, lokalne samouprave na godišnjem nivou pripremaju programske budžete koji treba da osiguraju jasnu prioritizaciju mera. Model za lokalizaciju evropskih integracija u tom smislu daje okvir i pruža podršku svim akterima na lokalnom nivou da osmišljavaju i prate sprovođenje relevantnih politika u oblasti socijalne zaštite u navedenim procesima.

Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija zajednički su sproveli Centar za socijalnu politiku iz Beograda, Ženski centar iz Užica, Centar za integraciju Roma iz Valjeva, Edukacioni centar iz Leskovca i Udruženje građana za socijalni razvoj – Sunce iz Kragujevca. Projekat je trajao u toku 2018. godine, a finansirala ga je Fondacija za otvoreno društvo.