O Centru za socijalnu politiku

Centar za socijalnu politiku (CSP) je nezavisna istraživačka (think-tank) organizacija, posvećena unapređenju javnih politika, čiji je cilj podsticanje inkluzivnog rasta, stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja. 

CSP utiče na procese kreiranja i stvaranja javnih politika kroz nezavisna i inovativna istraživanja koja su usmerena na rešavanje ključnih socijalnih pitanja u društvu. CSP organizuje i obuke radi unapređenja znanja i veština različitih aktera iz sfere socijalne zaštite, kao i javne rasprave, koje dodatno unapređuju proces definisanja politika. 

Misija CSP-a je da sprovodi visoko kvalitetna, nezavisna istraživanja  iz  oblasti socijalne politike, i da na osnovu rezultata istraživanja predlaže održive opcije za sve koji se bave kreiranjem i sprovođenjem politika na lokalnom i nacionalnom nivou, sa ciljem unapređivanja kvaliteta života najugroženijih (dece, mladih, starijih, osoba sa invaliditetom, Roma, žena , izbeglica i raseljenih lica, i dr). Naš cilj je da postanemo ključni resurs civilnog društva za unapređenje socijalne politike u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Oblasti delovanja CSP-a su smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje, socijalna i dečija zaštita, penzijski sistem, dugotrajna nega i usluge socijalne zaštite, kao i multisektorske inicijative koje se proširuju i na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje. CSP prati i primenu koncepta dobrog upravljanja koji je od značaja za efikasno sprovođenje politika i upravljanje javnim resursima.