Razmena iskustva i primeri dobre prakse - Rad Interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (IRK)

Rad interesornih komisija (IRK) za procenu potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrke detetu i učeniku obrađena je na dva skupa. 

Prvi skup održan je u aprilu 2012. godine sa fokusom na sagledavanje uspešnosti u radu interresornih komisija.

Drugi skup o radu interresornih komisija je održan sa ciljem da se prikupe inputi za izmene Pravilnika o pružanju dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu-učeniku.