Vesti - Swiss PRO: Izrađena Procena lokalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti i socijalnoj uključenosti ranjivih grupa
27.05.2019.
Swiss PRO izradio Procenu lokalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti i socijalnoj uključenosti ranjivih grupa

Swiss PRO je, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku, izradio sveobuhvatnu Procenu institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava (LS) u oblasti socijalne zaštite i ostvarivanja socijalne uključenosti ranjivih grupa.

Procena je sprovedena na reprezentativnom statističkom uzorku od 31 jedinice lokalne samouprave, od oktobra 2018. do marta 2019. godine, a izrađena je sa ciljem utvrđivanja trenutnog stanja u oblastima socijalne zaštite i socijalnog uključivanja i definisanja preporuka za dalje osnaživanje lokalnih kapaciteta.

Procena je predstavljena ključnim nacionalnim partnerima, kao što su Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – SIPRU i Stalna konferencija gradova i opština, koji su pozitivno ocenili nalaze i preporuke kao dobru osnovu za planiranje aktivnosti u oblasti socijalne zaštite na nacionalnom nivou.

Lokalne samouprave su najbolji rezultat pokazale u poštovanju normativne osnove i transparentnosti procesa nabavki usluga socijalne zaštite, dok su kao kritične tačke označene sledeće oblasti: međuopštinska saradnja, monitoring i evaluacija lokalnih strateških politika socijalnog uključivanja, analiza potreba usluga, kao i raznovrsnost usluga i uključivanje različitih ranjivih grupa.

Swiss PRO će koristiti nalaze i preporuke Procene za osmišljavanje planova jačanja kapaciteta za unapređenje sledećih oblasti: strateški okvir, procenu potreba za uslugama za ranjive grupe, usluge socijalne zaštite i formulisanje integrisanog okvira socijalne zaštite. Planovi jačanja kapaciteta biće realizovani kroz tehničku pomoć kroz obuke, radionice i mentorske podrške. Tehnička pomoć će biti obezbeđena za svih 99 lokalnih samouprava iz područja odgovornosti programa Swiss PRO, što će pripremiti gradove i opštine za sledeću fazu intervencije programa koji uključuje bespovratna sredstva za sprovođenje usluga socijalne zaštite. Javni poziv za predloge projekata, planiran za objavljivanje u aprilu 2020. godine, podržaće do 25 JLS u unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite.

Kliknite da preuzmete Procenu institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite i ostvarivanju socijalne uključenosti ranjivih grupa (.pdf).

Izvor: www.swisspro.org.rs