Vesti - Objavljena publikacija „Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije COVID-19“
4.12.2020.
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije COVID-19

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je publikaciju „Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19“, koja je rezultat istraživanja koje je sproveo Centar za socijalnu politiku u cilju identifikacije, detaljnog opisa, kao i promovisanja inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou tokom vanrednog stanja u Srbiji.

Uloga lokalnih zajednica u periodu krize veoma je važna, pre svega zbog mogućnosti brzog reagovanja, neposrednog uvida i pristupa najugroženijima, ali je i zahtevnija za sagledavanje i praćenje. Ovo istraživanje omogućilo je da se sagleda kako su se opštine i gradovi suočili sa kriznom situacijom i kako je socijalna zaštita funkcionisala na lokalnom nivou, ali i da se ukaže na pojedina rešenja koja mogu biti korisna u narednim talasima pandemije ili koja mogu da postanu deo standardnih procedura i usluga. Inovativnim praksama se u ovom istraživanju smatraju nove politike, novi modaliteti pružanja usluga, novi načini komunikacije i/ili prijave korisnika, povezivanje sa drugim sektorima, organizacione i institucionalne promene…

Istraživanje se odnosi na vremenski period tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji (15. mart – 6. maj 2020). U publikaciji su detaljno prikazane prakse koje su u tom periodu uticale na veći broj korisnika, a koje mogu da se primene i u drugim jedinicama lokalne samouprave (JLS) ili da se uvedu u regularnu proceduru, kao i one inovacije koje mogu da budu od značaja za druge krizne situacije, na primer u slučaju prirodnih katastrofa.

U publikaciji je predstavljen proces prikupljanja primera inovativne prakse, kao i kratak pregled situacije u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u opštinama i gradovima koji su kandidovali primere inovativne prakse. Fokus publikacije je na predstavljanju inovativnih praksi, kako u oblasti usluga socijalne zaštite u nadležnosti JLS, tako i u oblasti materijalne podrške (novčana davanja, pomoć u naturi i narodne kuhinje) i aktivnosti koje su pokrenute usled uvođenja vanrednog stanja (snabdevanje i pozivni centri).

Kliknite da preuzmete publikaciju „Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19“ (.pdf).