Vesti - Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji – Analiza i preporuke
15.05.2016.

Porodica je osnovni izvor sigurnosti, zaštite i dobrobiti za decu. U meri u kojoj u savremenim uslovima porodica značajan deo sigurnosti obezbeđuje kroz socijalnu zaštitu, ona postaje sve važnija i za decu. U pravcu povećanja značaja socijalne zaštite deluju promene na tržištu rada, naročito u pogledu (ne)sigurnosti “stalnog” zaposlenja, ali i promene u porodičnim modelima, starenje stanovništva... S druge strane, pod uticajem globalizacije, fiskalnih pritisaka, ali i iskustva sa neželjenim uticajem socijalnih programa na radno angažovanje, dolazi do transformacije države blagostanja koja obezbeđuje “sve”, ka državi koja obezbeđuje podršku za preuzimanje individualne odgovornosti za sopstvenu sigurnost.

Radi zaštite dece, država interveniše u socijalnom sektoru u vidu dodeljivanja novčanih davanja i obezbeđenja socijalnih usluga sa ciljevima: smanjenja siromaštva porodica sa decom; kompenzovanja troškova podizanja dece i ujednačavanja potrošnje tokom životnog ciklusa; osiguranja u slučaju nastupanja pojedinih rizika; unapređenja ljudskog kapitala i humanog razvoja; podrške rađanju kroz pomoć roditeljima da ostvare željeni broj dece; usklađivanja rada i roditeljstva; zaštite posebno ugroženih kategorija dece; socijalne inkluzije dece s invaliditetom, kao i dece iz drugih marginalizovanih grupa.

Postoji mnogo dokaza da način na koji su programi novčanih davanja osmišljeni i primenjeni može odlučujuće da utiče na ostvarenje ciljeva kojima oni treba da doprinesu. Kao novčana davanja koja su determinisana prisustvom dece u Srbiji su izdvojena: novčana socijalna pomoć, dečiji dodatak, dodatak za negu i pomoć drugog lica, roditeljski dodatak i naknade za odsustvo povodom rođenja deteta – porodiljsko, odsustvo radi nege deteta i odsustvo radi posebne nege deteta.

Analiza ovih novčanih davanja, uz ukazivanje na moguće opcije za njihovo drugačije koncipiranje i unapređenje, predstavlja osnovni sadržaj istraživanja “Novčana davanja za decu i porodice sa decom u Srbiji”, koje su sproveli Centar za liberalno-demokratske studije i Centar za socijalnu politiku uz tehničku pomoć UNICEF-a.

Istraživanje je realizovano u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, i uz delimičnu finansijsku podršku EU kroz projekat “Razvoj usluga u zajednici za decu s invaliditetom i njihove porodice”.

Kliknite da preuzmete: