Vesti - Objavljeni rezultati istraživanja o uslugama socijalne zaštite u Republici Srbiji
9.01.2017.
Mapiranje usluga socijalne zaštite

Krajem 2015. i početkom 2016. godine Centar za socijalnu politiku je sproveo sveobuhvatno istraživanje Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u svih 145 jedinica lokalne samouprave. Istraživanje pokazuje da pomak u sferi razvoja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u poslednje tri godine u Srbiji nije ostvaren. Iako postoje, razlike u odnosu na 2012. godinu nisu značajne. Broj lokalnih samouprava, ukupno izdvojena sredstva za usluge, pa i broj korisnika ostali su gotovo nepromenjeni.

Nalazi i preporuke mapiranja usluga socijalne zaštite u mandatu lokalnih samouprava treba da doprinesu daljem razvoju vaninstitucionalnih oblika zaštite, razvoju pluralizma pružalaca usluga i integrisanih usluga socijalne zaštite kao i unapređenju dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta usluga.

Istraživanje su podržali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Republički zavod za socijalnu zaštitu u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Istraživanje se finansira sredstvima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Realizacija istraživanja omogućava i uporednu analizu sa podacima koji su prikupljeni u prethodnom ciklusu 2012. godine, po sličnoj metodologiji. Analiza dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava, uključujući i baze podataka, mogu se naći na zvaničnoj Internet stranici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, www.socijalnoukljucivanje.gov.rs.

Preuzmite studiju: