Vesti - Laboratorija za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu
15.10.2019.

Laboratorija za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu

21-25. oktobar 2019, Bečići, Crna Gora

Regionalna mreža Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu organizuje Laboratoriju za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Policy Analysis Laboratory – PAL) od 21. do 25. oktobra 2019. godine u Bečićima (Crna Gora).

PAL će okupiti oko 50 učesnika i učesnica - kreatora politika i donosilaca odluka, pružalaca usluga iz državnog, nevladinog i privatnog sektora, državnih službenika, aktivista, analitičara, istraživača, predavača, korisnika usluga iz zemalja širom regiona Zapadnog Balkana.

PAL je osmišljen kao kombinacija panel diskusija i rada u grupama u okviru tri tematska usmerenja:

1) Finansiranje socijalne zaštite;

2) Nejednakost i socijalna mobilnost, i

3) Usluge u zajednici.

Učesnici i učesnice radnih grupa biće u prilici da se upoznaju sa podacima, indikatorima i trendovima u oblasti politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu i šire; steknu dragocene nove veštine na planu analiziranja javnih politika i promovisanja politika zasnovanih na podacima; razviju zagovaračke platforme i akcione planove u oblasti politika države blagostanja, koji mogu biti predstavljeni na konferenciji 2020. godine, kao i u drugim prilikama. Pored toga, PAL-u će prisustvovati renomirani stručnjaci koji će sa učesnicima raditi u okviru večernjih plenarnih sesija, kao i okruglih stolova posvećenih mogućnostima i budućim izazovima države blagostanja na Zapadnom Balkanu.

Kliknite da preuzmete Agendu Laboratorije za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu (.pdf).

Više informacija o predstojećoj Laboratoriji za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu potražite ovde.

O Regionalnoj mreži 

Grupa nezavisnih istraživačkih organizacija (think tank) i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana koji se bave pitanjima države blagostanja 2017. godine je pokrenula inicijativu za uspostavljanje regionalne platforme u cilju zajedničkog delovanja u oblastima od značaja za državu blagostanja na regionalnom nivou.

Regionalna inicijativa nastoji da pruži doprinos tako što će uticati na postojeće procese usmerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju EU, programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Jedan od ciljeva je unapređenje socijalne dimenzije evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Jedan od ključnih rezultata inicijative, ali i kanala za ostvarivanje uticaja, jeste iniciranje i održavanje godišnjeg regionalnog skupa Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu (pod nezvaničnim nazivom Socijalni Davos Zapadnog Balkana). Prva regionalna konferencija održana je u junu 2018. godine u Beogradu, a naredna je planirana za 2020. godinu.

Više informacija na futureofthewelfarestate.org