CSP Inicijative - Sprovođenje programa podrške obrazovanju i vaspitanju siromašne dece

Cilj projekta je promovisanje dobre prakse u sprovođenju politika socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, posebno u vezi sa politikama inkluzivnog obrazovanja. U okviru projekta je pripremljena studija Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskim obrazovanju koja je poslužila kao osnova za diskusiju o unapređenju sprovođenja politika inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji. Realizovano je i dva skupa razmene dobre prakse između opština u Srbiji, na kojima su profesionalci ukazali na ključne izazove i pravce za unapređenje politika inkluzivnog obrazovanja. Učesnici na projektu su bili predstavnici sistema obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, kao i predstavnici lokalnih samouprava koji su zaduženi za društvene delatnosti.

Projekat je imao za cilj da uključi praktičare u dalji razvoj politika inkluzivnog obrazovanja, da promoviše koncept donošenja odluka zasnovanih na podacima, da unapredi kapacitete relevantnih institucija, organizacija i lokalnih samouprava za unapređenje inkluzivnog obrazovanja i da uspostavi mehanizam za razmenu dobrih praksi sa drugim lokalnim samoupravama. Kao rezultat projekta, unapređeni su kapaciteti predstavnika lokalnih institucija, organizacija i lokalne samouprave za osnivanje i pružanje inovativnih i inter-sektorskih usluga na lokalnom nivou. Predstavnici 65 lokalnih samouprava su prošli kroz proces razmene informacija i praksi u sprovođenju inkluzivnih politika u pred-univerzitetskom obrazovanju.