CSP Inicijative - Peer review kao model razmene dobrih praksi u sektorima socijalne politike u Srbiji

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije inicirao je razmenu dobre prakse u različitim oblastima od značaja za razvoj socijalne politike u Srbiji. CSP je dizajnirao metodologiju razmene dobre prakse sličnu instrument Evropske komisije Peer Review u okviru serije slupova razmene dobre prakse između lokalnih samouprava u Srbiji obrađene su sledeće teme: Politike zasnovane na dokazima/podacima na lokalnom nivou; Dugotrajna nega; Programi socijalnog uključivanja Roma i Romkinja; Zapošljavanje ranjivih grupa; Aktivacija korisnika socijalne pomoći; Elektronska uprava; Podrška radu interresornih komisija; Finansiranje usluga socijalne zaštite; Novčana davanja za porodice sa decom i mere sprečavanja siromaštva.

U periodu između 2011. i 2014. godine organizovano je osam skupova razmene dobre prakse sa lokalnim samoupravama, na kojima je učestvovalo 350 predstavnika iz 110 lokalnih samouprava Srbije. Po unapred definisanim kriterijumima stručna komisija je birala lokalne samouprave koje će prezentovati svoje primere.

Kao direktan rezultat ovog procesa CSP je izradio sledeće stručne publikacije: Politike zasnovane na dokazima/podacima na lokalnom nivou, Usluga pomoć u kući za stare i Politike i mere za poboljšanje uslova života Romske populacije.